Bài viết ngẫu nhiên nhiều tùy chỉnh cho Blogger

Tiếp tục với các tiện ích liên quan đến bài viết, đã lỡ chia sẻ thì chia sẻ cho đến cùng luôn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tiện ích bài viết ngẫu nhiên với các tính năng tương tự với những tiện ích mà mình đã chia sẻ trước đây
và chắc bài này thì không nói nhiều về nó nữa, tại nó hoàn toàn tương tự. Nếu bạn nào chưa xem qua thì có thể tham khảo ở trên.

Bài viết ngẫu nhiên nhiều tùy chỉnh cho Blogger


Bài viết ngẫu nhiên nhiều tùy chỉnh cho Blogger

Thêm một tiện ích HTML mới với nội dung như sau
<style>
#random-posts ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none}
#random-posts ul li{padding:10px 0}
#random-posts ul li:hover img{width:42px;height:42px;padding:0}
#random-posts img{float:left;border:1px solid #BBB;margin-right:10px;width:36px;height:36px;background:#FFF;padding:3px}
#random-posts h3{margin:0;font-size:16px}
</style>
<div id='random-posts'>
<h4>RANDOM POSTS</h4>
<ul>
<script type='text/javaScript'>//<![CDATA[
var rdp_numposts=3;
var rdp_snippet_length=150;
var rdp_info='yes';
var rdp_comment='nhận xét';
var rdp_disable='nhận xét đã tắt';
var rdp_current=[];var rdp_total_posts=0;var rdp_current=new Array(rdp_numposts);function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts\"><\/script>');function getvalue(){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j<rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i--}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum};
//]]></script>
<script type='text/javaScript'>//<![CDATA[
function random_posts(json){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rdp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet="";}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rdp_get_snippet.length<rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;";};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rdp_posturl=entry.link[j].href;var rdp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rdp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rdp_thumb="http://3.bp.blogspot.com/-5SoVe1K6JSk/Utl0OOmucAI/AAAAAAAAF6E/hQghgD_EJdQ/s1600/no_thumb.png"}}};document.write('<li>');document.write('<img alt="'+rdp_posttitle+'" src="'+rdp_thumb+'"/>');document.write('<div><h3><a href="'+rdp_posturl+'" rel="nofollow" title="'+rdp_snippet+'">'+rdp_posttitle+'</a></h3></div>');if(rdp_info=='yes'){document.write('<span>'+rdp_postdate.substring(8,10)+'/'+rdp_postdate.substring(5,7)+'/'+rdp_postdate.substring(0,4)+' - '+rdp_commentsNum)+'</span>'}document.write('<div style="clear:both"></div></li>')}};getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current[i]+'&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')};
//]]></script>
</ul>
</div>
bạn chỉnh sửa lại các thuộc tính sau
  • rdp_numposts: số lượng bài viết
  • rdp_comment: đoạn văn bản thay thế cho comment
  • rdp_disable: đoạn văn bản thay thế nếu bài viết không cho nhận xét
sau khi chỉnh sửa xong thì lưu lại.

Lời kết

Tiện ích bài viết ngẫu nhiên này thì mình trang trí cho nó giống đến 90% của Duy Phạm, ở blog của Duy Phạm cũng  có chia sẽ một tiện ích tương tự nhưng mình có thử qua thì thường xuyên trình duyệt sẽ bị đứng. Do dó mình viết lại một số thứ tói ưu hơn và tương đối tốt hơn cho các bạn.

Mọi nhận xét trên blog KslZone.NET sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.